Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

UAB „Avimeda“

2015-01-02

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • UAB „Avimeda“ (toliau – įstaiga) korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje.
 • Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 139-6143)
 • Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 • Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Programos priemonės nuosekliai siejamos su socialinių, ekonominių, sveikatos sistemos valdymo problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį interesą.
 1. KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ

Korupcijos tarnyboje prielaidos:

 • socialinės (nepakankamas įstaigos darbuotojų atlyginimas);
 • visuomenės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, piliečių pasyvumas antikorupcinei veiklai);
 • išorinių veiksnių (politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka; pacientų pasyvumas antikorupcinei veiklai).
 1. GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS

Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius, dėl ko gali:

 • pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;
 • atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra ir politinį stabilumą;
 • sumažėti pacientų pasitikėjimas sveikatos priežiūros įstaigomis
 1. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
  • Programos tikslai – išaiškinti ir šalinti korupcijos Įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.
  • Programos uždaviniai – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms teikiamoms paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis Įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
  • Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
   • vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos Įstaigoje programos priemonių įgyvendinimą;
   • nustatyti veiklos sritis Įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
   • įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
   • teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;
   • skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;
   • programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų Įstaigoje; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, Įstaigos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;
   • ugdyti antikorupcinę kultūrą Įstaigoje.
  • Svarbiausi teisiniai organizaciniai galimų korupcijos apraiškų Įstaigoje šalinimo būdai – tiksliai apibrėžti, koks Įstaigos darbuotojų elgesys prieštarauja teisės aktams ir laikomas korupcija (turi korupcijos požymių), sukurti efektyvų kontrolės ir reagavimo į korupcijos apraiškas mechanizmą, atsižvelgiant į praktiką nuolat tobulinti teisės aktus (šalinti spragas, kolizijas ir pan.), jų įgyvendinimo procedūras ir priemones.
  • Siekiant sėkmingai vykdyti Korupcijos prevencijos programų nuostatas Įstaigoje tikslinga paskirti asmenį, kuriam pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.
  • Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės (priemonių sritys) Įstaigoje yra šios:
   • korupcijos rizikos analizė Įstaigoje;
   • Įstaigos korupcijos prevencijos programų parengimas ir tikslinimas;
   • teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
   • informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Įstaigoje, pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka;
   • informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;
   • visuomenės švietimas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos Įstaigoje programos įgyvendinimą, taip pat Įstaigos darbuotojų mokymas;
   • nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
  • Korupcijos rizikos analizę Įstaigoje atlieka įstaigos vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
  • Įstaiga pagal nustatytas savo veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengia konkrečias priemones galimoms korupcijos apraiškoms valdyti ir paskiria asmenis, atsakingus už šių priemonių vykdymą.
  • Įstaigos veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, išdėstyta programos priede Programos įgyvendinimo priemonių plane.
  • Įstaiga parengia ir nustatytais terminais pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai savo korupcijos prevencijos programas.
  • Teisės aktų nustatyta tvarka Įstaiga pateikia valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams visą privalomą teikti ir šiems registrams reikalingą informaciją:
  • Įstaigos informaciją, teikiamą Valstybės tarnautojų bei Juridinių asmenų registrams, taip pat teikia Sveikatos apsaugos ministerijai.
  • Visuomenės švietimas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos Įstaigoje programos įgyvendinimą, sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų mokymas:
   • Antikorupcinis švietimas turi būti organizuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:
    • Antikorupcinis ugdymas turi būti neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą ir įgyvendinti korupcijos prevenciją. Šia linkme turi būti ugdomi Įstaigos darbuotojai, taip pat jie turi dalyvauti seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo renginiuose.
    • Įstaiga per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais turi teikti gyventojams (pacientams) žinias apie savo veiklą įgyvendinant Korupcijos prevencijos programą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą ir kitus antikorupcinius teisės aktus.
   • Siekiant, kad visuomenė gautų pakankamai informacijos apie korupcijos apraiškas, korupcinių teisės pažeidimų tyrimą bei apie savo teises ir galimybes pasipriešinti korupcijai bei įtraukti visuomenę į kovą su korupcija:
    • Įstaiga savo interneto svetainės puslapyje turi skelbti apie įgyvendinamas antikorupcines priemones, numatyti galimybę interneto vartotojams pateikti savo komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt.
    • Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti skelbiamas elektroninio pašto adresas bei telefono numeris, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla.
    • Įstaiga savo interneto svetainės puslapyje turi skelbti informaciją, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.
   • Organizuoti Įstaigos darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos klausimais.
   • Priimtiems naujiems Įstaigos darbuotojams įvadinio mokymo metu rengti mokymus korupcijos prevencijos klausimais.
  • Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas:
   • Įstaiga iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus.
   • Įstaigos interneto svetainėje turi būti skelbiama informacija apie Įstaigos darbuotojui pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką.
 1. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKLĄ, KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS
  • Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, būtina:
   • sudaryti sąlygas Įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti Įstaigos vadovybei, Sveikatos apsaugos ministerijai savo įtarimus dėl galimos Įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
   • tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos; išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl Įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją; kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.) ir rengti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
   • gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti Įstaigos direktorių ir Specialiųjų tyrimų tarnybą Sveikatos apsaugos ministerijos ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
   • išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nedelsiant informuoti Įstaigos vadovą ir nustatyta tvarka apie tai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai;
   • nuolat bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba, kitomis institucijomis, dalyvaujant įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keičiantis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų veiksmingumą.
 1. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
  • Programa siekiama tokių rezultatų:
   • sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
   • padidinti nepakantumą korupcijai;
   • pagerinti korupcijos prevencijos Įstaigoje organizavimą;
   • padidinti visuomenės pasitikėjimą Įstaiga.
  • Korupcijos prevencijos Įstaigoje programa ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė turi būti vertinami pagal šiuos rodiklius:
   • įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;
   • neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių plano priemonių skaičių;
   • programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą nustatytais terminais;
   • asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį;
   • ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;
   • oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykį;
   • anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykį;
   • pranešimų spaudai, viešų pranešimų atlikus analizę, nustačius korupcijos atvejus, skaičių.
 1. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
  • Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
  • Korupcijos prevencijos Įstaigoje programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Įstaigos vadovo įsakymu atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo sveikatos sistemoje sritis ir šios programos įgyvendinimą.
  • Už Įstaigos Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Įstaigos vadovas.
  • Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą, Įstaiga privalo reguliariai vykdyti numatytų Programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
  • Įstaiga, atsižvelgdama į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos priemonių įgyvendinimui, gali teikti Sveikatos apsaugos ministerijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodama jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.
  • Įstaiga periodiškai, du kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, įstaigos informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 2. PROGRAMOS FINANSAVIMAS
  • Programa vykdoma iš Įstaigos biudžeto.